PRIVAATSUSPOLIITIKA

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.Üldsätted

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid.  Käesolev AS Sirowa Tallinn   (edaspidi “vastutav töötleja”) privaatsuspoliitika (edaspidi “privaatsuspoliitika”)  reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist  käsitlevaid põhimõtteid  töötleja hallataval veebilehel, mis on kättesaadav aadressil www.wellastudio.ee (edaspidi “veebisait”).

 

Vastutava töötleja andmed

AS Sirowa Tallinn

Salve 2c, 11612, Tallinn, Estonia

Registrikood: 10634036

Tel +372 6830700

www.sirowa.ee

 

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes külastab kodulehelt.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

 

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

 

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kodulehte külastades  või teenuseid tarbides andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

3. Klientide isikuandmete töötlemine

 

3.1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete
kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  1. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
  2. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  3. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

 

4. Andmete edastamine

 

4.1 Kogutud ja töödeldavaid isikuandmeid võib isiku
nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene
seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja).

4.2 Teenuse raames klientide poolt sisestatud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena. Andmetöötlejal on õigus teenuse osatamise alusel klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted.

 

5. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse?

 

5.1 Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade
kaudu kogutud andmeid säilitatakse 7 aastat.

5.2 Tehingutega seotud, arvete ja päringutega edastatud isikuandmeid,  säilitatakse kuni 7 aastat alates arve esitamise ja päringu tegemise kuupäevast, tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

5.3 Säilitatakse ka otseturundusele reageerimise andmeid, kui klikkasite linki või vaatasite reklaami, 7 aastat.

 

6. Andmesubjekti õigused

 

6.1 Teil on õigus saada  teavet enda isikuandmete töötlemise kohta
esitades kirjaliku taotluse e-posti teel aadressil [email protected].

6.2 Kui esitate isikuandmete alase päringu, peame veenduma, et taotlete andmeid enda kohta ja et teie päring ei riiva teise isiku õigusi ja vabadusi, seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama.

6.3 Teil on õigus isikuandmete kustutamisele ja töötlemise piiramisele juhul kui isikuandmete töötlemine toimub nõusoleku või teatud juhtudel õigustatud huvi alusel.

6.4 Teatud juhtudel on teil andmete ülekandmise õigus, st õigus oma isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa võtta või teisele vastutavale töötajale üle kanda.

6.5 Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

 

7. Kolmandate osapolte veebisaidid, teenused ja tooted meie
veebisaidil.

 

7.1 Vastutava töötleja veebisait võib sisaldada kolmandate
osapoolte bännereid, linke nende veebisaitidele ja teenustele, mida vastutav
töötleja ei kontrolli. Vastutav töötleja ei vastuta kolmandate isikute kogutud
teabe turvalisuse ja privaatsuse eest. Peate tutvuma privaatsuspoliitika
sätetega, mis kehtib teie poolt 
kasutatavate kolmandate osapoolte veebisaitide ja teenuste kohta.

 

8. Küpsised

 

8.1 Küpsis (ingl cookie) on väike tekstifail, mille
veebileht salvestab külastaja arvuti kõvakettale. Küpsised saadavad
veebilehele teavet, mille alusel saab tunda ära külastaja arvuti seadeid ja
eelistusi. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt, et tagada veebilehtede tõhusam
töö ja saada teavet külastajate eelistuste kohta. 

8.2 On kahte tüüpi küpsiseid. Püsiküpsised (ingl permanent cookie) salvestavad külastaja arvuti kõvakettale teatud ajaks infot. Neid küpsiseid kasutame külastaja teavitamiseks muudatustest, mis on veebilehel tehtud pärast tema viimast külastust. Seansiküpsised (ingl session cookie) salvestatakse külastaja arvutisse ajutiselt, veebilehe kasutamise ajaks.

8.3 Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta. Selle kaudu saame infot, kuidas veebilehte kasutatakse, et selle tulemusena muuta veebilehti veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

8.4 Veebilehel kasutame allolevas tabelis toodud küpsiseid, mis on jagatud nelja liiki: rangelt kohustuslikud küpsised, analüütilised küpsised, funktsionaalsed küpsised ja reklaamiküpsised.

Küpsise nimi

Aegumisperiood/

kehtivus

Kirjeldus

Kasutaja

Analüütilised küpsised

_Ga

2 aastat

Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.

google.com

_Gat

1 minut

Seda küpsist kasutatakse päringute määra kontrollimiseks, et piirata andmete kogumist sagedasti külastatavatel veebilehtedel.

google.com

_gid

24 tundi

Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab.

google.com

_gat_gtag

60 sek.

Need küpsised võimaldavad meil loendada lehekülastusi ja liiklusallikaid, et mõõta ja parandada meie veebisaidi toimivust

google.com

8.5  Kuidas küpsiseid hallata ja kustutada?

Küpsiste kõrvaldamine teie seadmest

Te saate kustutada kõik juba teie seadmesse salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised kõigist külastatud veebisaitidest.

Pange tähele, et nii võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused).

 

Saidipõhiste küpsiste haldamine

Et saada täpsem kontroll saidipõhiste küpsiste üle, vaadake üle oma eelistatud veebilehitseja privaatsuse ja küpsiste seaded.

 

Küpsiste blokeerimine

Enamiku brausereid saab seadistada nii, et küpsiseid teie seadmesse ei salvestataks, kuid sellisel juhul peate käsitsi kohandama teatavaid eelistusi iga kord, kui veebisaiti/-lehte külastate, ning mõned teenused ja funktsioonid ei pruugi üldse toimida (nt sisselogimine).

 

8.6 Kolmandate osapoolte küpsised

 Meie veebisait võib sisaldada linke teiste isikute, ettevõtete või organisatsioonide veebisaitidele näiteks: YouTube, Facebook, Instagram

Selle kolmandate isikute pakutava sisu nägemiseks peate kõigepealt nõustuma nende eritingimustega. See nõusolek hõlmab nende küpsiste kasutamise põhimõtteid, mille üle meil kontroll puudub.

Kuid kui te seda sisu ei vaata, ei paigaldata teie seadmesse ühtegi kolmanda osapoole küpsist.

 

9. Privaatsuspoliitika muudatused

AS SirowaTallinn 
ajakohastab regulaarselt käesolevat privaatsusteadet. Veebilehel on
alati avaldatud privaatsuspoliitika kõige ajakohasem versioon.

 

10. Lõppsätted

 

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning
direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse
üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi
ja Euroopa Liidu õigusaktidega.